een website vanaf € 549,-

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. COGA Webdesign: COGA webdesign/coga webdesign (KvK nr.)

2. Opdrachtgever: de wederpartij van COGA Webdesign.

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en COGA Webdesign

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en COGA webdesign gesloten overeenkomsten.

1.1.2 Door ondertekening van een overeenkomst met COGA webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van COGA webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen COGA webdesign en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Offerte

De door COGA webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.1 COGA webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan COGA webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en COGA webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht COGA webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Overeenkomst

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat COGA webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor COGA webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 35% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte.

4a. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

Of

4b. De website wordt gebouwd op de definitieve locatie, waarbij COGA webdesign toegang krijgt tot de hostingomgeving om de website daarop te bouwen. Een tijdelijke pagina wordt als hoofdpagina aangemaakt. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd.

5. Na de laatste facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie strippenkaarten.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door COGA webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.

9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 30,-. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

3.1 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk, per mail of op een andere manier, in elk geval dient er een handtekening aanwezig te zijn, te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat COGA webdesign een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden COGA webdesign eerst nadat deze schriftelijk door COGA webdesign zijn bevestigd.

3.2 Meerdere opdrachtgevers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan COGA webdesign wenst te verstrekken, dient hij COGA webdesign, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

3.3 De uitvoering van de overeenkomst

3.3.1 Uitvoeren opdracht

COGA webdesign zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal COGA webdesign de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.3.2 Verstrekken van gegevens e.d.

De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door COGA webdesign mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.3.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien COGA webdesign, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van COGA webdesign zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.3.4 Termijn van levering

Een door COGA webdesign opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

3.3.5 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van COGA webdesign.

3.3.6 Overmacht

In geval van overmacht is COGA webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in Algemene voorwaarden COGA webdesign 7 zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3.3.7 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan COGA webdesign te worden meegedeeld.

3.3.8 Tijdelijk buiten gebruik ivm onderhoud

COGA webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan COGA webdesign. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend COGA webdesign daartoe bevoegd.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is COGA webdesign te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van COGA webdesign openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Eigendom bij COGA webdesign
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door COGA webdesign tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van COGA webdesign. De opdrachtgever kan voorts in geen geval jegens COGA webdesign aanspraak maken op afgifte of levering van de door COGA webdesign ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.

4.5 Afkopen intellectueel eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever de mogelijk om het intellectueel eigendom af te kopen van COGA webdesign voor een bedrag van € 1.000,- (één duizend euro).

Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met COGA webdesign, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan COGA webdesign bekend te zijn gemaakt.

5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van COGA webdesign niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

5.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van COGA webdesign veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

5.4 Eigen promotie
COGA webdesign heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 Strippenkaart

6.1 Inhoud strippenkaart
Voor onderhoudswerkzaamheden en/of aanpassingen aan de website maakt COGA webdesign gebruik een strippenkaart. Elke strip staat voor een kwartier werk.

6.2 Aanschaf
Een strippenkaart kan op elk gewenste moment worden aangeschaft. De betaling voor de strippenkaart dient vooraf te gebeuren, tenzij anders overeengekomen. Na betaling gaat de strippenkaart gelden en voert COGA webdesign de gewenste werkzaamheden uit.

6.4 Werkzaamheden
De werkzaamheden die vallen onder een strippenkaart zijn:
• Technische problemen met een website oplossen
• Losse onderhoudsklussen zoals het plaatsen van inhoud of afbeeldingen op een website
• Installatie of updates van plug-ins en andere extra’s op een website
• Kleine ontwerpaanpassingen aan het thema
• Vragen of advies
Andere werkzaamheden, die niet vallen onder de hierboven genoemde werkzaamheden, kunnen niet worden uitgevoerd met een strippenkaart, tenzij COGA webdesign en de opdrachtgever anders zijn overeengekomen.

6.4 Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van een strippenkaart, van welke grootte dan ook, is maximaal 2 jaar. Daarna vervalt de kaart. In het geval dat de strippenkaart niet volledig is gebruikt, dan vindt er geen restitutie plaats van de niet gebruikte strippen. Na een periode van 2 jaar kan er opnieuw een strippenkaart worden aangevraagd volgens artikel 5.2. In geen enkel geval vindt er een automatische verlenging van een periodieke strippenkaart aanschaf plaats. De overeenkomst tussen COGA webdesign en de opdrachtgever vervalt dus automatisch na twee jaar, tenzij er opnieuw een overeenkomst in de vorm van een strippenkaart wordt aangegaan.

7. Acties

7.1 Geldigheid
Acties die COGA webdesign heeft uitgegeven, staan per definitie op haar website. Indien een actie ergens anders kenbaar wordt of is gemaakt, maar niet op de website van COGA webdesign (cogawebdesign.nl), is geplaatst, is deze actie niet geldig en om die reden is COGA webdesign dan ook niet aansprakelijk voor de te verhalen voordelen, prijzen of credit betalingen.

7.2 Extremis
In geval van een aantoonbare extreme situatie, waarbij de website of email van COGA webdesign is gehackt, behoudt COGA webdesign het recht om een onrechtmatige actie als ongeldig te verklaren en in dat geval is COGA webdesign in geen enkel geval aansprakelijk voor de geleden schade.

7.3 Retouractie
Hieronder volgen de voorwaarden die betrekking hebben op een retouractie, indien deze door COGA webdesign is uitgegeven en, indien van toepassing, op haar website staat vermeld volgens artikel 6.1:
a. bestaande klant: persoon, bedrijf of rechtsvorm die een opdracht heeft of had lopen bij COGA webdesign, waarvoor een factuur in rekening is gebracht en deze factuur volledig betaald is.
b. nieuwe klant: persoon, bedrijf of rechtsvorm die nog nooit voor een opdracht heeft betaald aan COGA webdesign.
Alle andere personen, bedrijven of rechtsvormen die niet onder a of b vallen, zijn uitgesloten van deelname aan de retouractie.

7.3.1. Inhoud retouractie

Indien een bestaande klant een nieuwe klant aanbrengt, via social media of op een andere manier en daaruit een nieuwe opdracht vloeit, dan kan de bestaande klant een bedrag, genoemd onder artikel 6.3.2, retour krijgen op zijn/haar laatste factuur, mits deze factuur hoger is dan € 500,- (vijfhonderd euro, en exclusief BTW) en de factuur van de nieuwe klant eveneens hoger is dan € 500,- (vijfhonderd euro en exclusief BTW).

7.3.2 Het bedrag

Het bedrag van de retouractie is € 100,- (honderd euro) exclusief BTW en in geen enkel geval meer dan dit bedrag.

7.3.3 Geldigheid retouractie

Naast de in artikel 6.1 genoemde geldigheid, geldt voor deze specifieke retouractie een aantal toegevoegde regels:

7.3.3.1 De retouractie is alleen geldig als er een duidelijke en aantoonbare relatie is tussen de bestaande klant (a) en de nieuwe klant (b). COGA webdesign behoudt het recht om bij twijfel of indien de nieuwe klant (b) aangeeft in geen enkele zin een relatie, in wat voor vorm dan ook, te hebben met de bestaande klant (a) van COGA webdesign, de retouractie (d.w.z. het terugstorten van het retouractiebedrag onder artikel 6.3.2) niet uit te voeren dan wel te beëindigen.

7.3.3.2 Indien, om welke reden dan ook, de opdracht van de nieuwe klant (b) niet doorgaat, maar er wel een factuur, welke dan in deze retouractie geldt als laatste factuur, is betaald, dan eindigt de retouractie. In dat geval vindt er geen creditbetaling aan de bestaande klant (a) plaats.

7.3.3.3 COGA webdesign behoudt zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van reden eenzijdig te wijzigen en/of voortijdig te beeindigen.

7.3.4 Restitutie

Restitutie van het bedrag genoemd onder artikel 6.3.2 wordt, mits er is voldaan aan alle bovenstaande voorwaarden van artikel 6, op de rekening gestort welke bij COGA webdesign bekend is. Indien het rekeningnummer niet bekend is bij COGA webdesign, dient de bestaande klant (a) een rekeningnummer op te geven waar het bedrag op gestort kan worden. Indien de bestaande klant (a)

Artikel 8. Honorarium

8.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die COGA webdesign voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Honorarium voor meerwerk
Indien COGA webdesign door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door COGA webdesign gehanteerde honorariumtarieven.

8.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft COGA webdesign na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 8. Betaling

9.1 Betalingsverplichting
Na bevestiging van de offerte dient 35% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te worden voldaan. Na oplevering wordt het restant betaald, waar nodig gecorrigeerd door bijkomende kosten. Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door COGA webdesign nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door COGA webdesign gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.

9.2 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan COGA webdesign verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan COGA webdesign heeft verstrekt.

9.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, heef COGA webdesign het recht om de (deels/nog niet voltooide) website te verwijderen van de server, en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding overeenkomst

10.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

10.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door COGA webdesign wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan COGA webdesign redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

10.3 Faillissement
Zowel COGA webdesign als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

10.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

10.5 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van COGA webdesign bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand.

Artikel 11. Garanties en vrijwaringen

11.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart COGA webdesign of door COGA webdesign bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

11.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart COGA webdesign voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid
COGA webdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
• Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
• Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
• Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
• Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
• Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
• Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten
• De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.
• Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door COGA webdesign geleverde website te kunnen plaatsen / redelijk te kunnen onderhouden.

12.2 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van COGA webdesign is voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 1.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

12.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan COGA webdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

12.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch COGA webdesign jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 13. Bemiddeling

Indien de opdrachtgever en COGA webdesign niet tot een overeenstemming komen met betrekking tot een ontstaan conflict, al dan net voortvloeiend uit een van bovenstaande artikelen, dan dient er, voordat de stap naar de rechter wordt genomen, eerst bemiddeling plaats te vinden. Deze bemiddeling dient onafhankelijk en objectief te worden uitgevoerd door een legaal en professioneel bedrijf, goedgekeurd door zowel de opdrachtgever als COGA webdesign. Kosten die voortvloeien uit de bemiddeling zijn in zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever, inclusief eventuele reiskosten.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met COGA webdesign gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

14.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen COGA webdesign en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.